Komplexné kominárske služby

Pravidelné čistenie komína je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti Vás či Vašej rodiny. Preto netreba ignorovať tento časovo a finančne nenáročný úkon, nakoľko decht v komíne, inač nazývaný kreozot, je prudko horľavá látka, ktorá môže spôsobiť požiar. 

Čistenie komína

Výstavba komína

Rekonštrukcia komína

Návrh komína

Čo je čistenie komína a prečo je dôležité pravidelné čistenie?

Čistenie komínov znamená odstránenie, cez komínový prieduch, všetkých usadenín a produktov horenia – dechtu, ktoré sa usadili v palinovej ceste komína. Pravidelným čistením komína sa znižuje riziko vzniku ďalších usadenín, ktoré ho môžu znehodnotiť. Môže dôjsť k vzniku prasklín a následnému uvoľňovaniu dechtu do stien komína, ktorý preniká až do obytnej časti. Pravidelné čistenie komína predchádza zadymeniu priestoru, nepríjemnému zápachu a v neposlednom rade vyhoreniu. Čistý a priechodný komín vytvára potrebný ťah pre dobré spaľovanie, znižuje množstvo spotreby paliva a zvyšuje bezpečnosť. Čistenie komína, by mal vykonávať z odborného hľadiska kominár, ktorý má vedomosť o správnom vyčistení a technickom stave komína.

Pre lepšiu funkciu a vyššiu bezpečnosť odporúčame mať komín vyvložkovaný.

Ako často je potrebné čistiť komín?

Je veľa podmienok a obmedzení, kedy treba vykonávať údržbu komína. Naše odporúčanie je 2x ročne, a to pred a počas sezóny vykurovania. V zásade však platí, akonáhle užívateľ zisti, že komín nemá dostatočný ťah alebo sa prejavujú iné sprievodne javy napr. dymenie alebo automatické vypínanie elektronicky riadených kotlov, komín treba skontrolovať. Je to prvý krok, ktorý treba urobiť, aby sa predišlo problémom. 

Ak je celkový tepelný výkon kotla do 50 kW, treba čistiť kotol:

 • na spaľovanie tuhého a kvapalného paliva – raz za 4 mesiace
 • na spaľovanie plynného paliva bez vyvložkovaného komína – jeden krát za 6 mesiacov
 • na spaľovanie plynného paliva s vyvložkovaným komínom –  jeden krát za 12 mesiacov

Ak je celkový tepelný výkon kotla nad 50kW, treba čistiť kotol:

 • na spaľovanie tuhého a kvapalného paliva – raz za 2 mesiace
 • na spaľovanie plynného paliva – jeden krát za 6 mesiacov
 • na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C –  minimálne jeden krát za 12 mesiacov počas prevádzky
 • komín s pripojením na tuhé palivo, kvapalné palivo alebo plynné palivo, a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

Ako prebieha proces čistenia u nás?

 1. Spriechodníme palinové cesty komínového telesa.
 2. Odstránime všetky nečistoty, spaliny, sadze, decht a všetky prípadne tuhé predmety, ktoré sa vytvárajú pri horení.
 3. Po vyčistení dokážeme zhodnotiť technický stav komína z pohľadu mechanického poškodenia.
 4. Pri procese čistenia zároveň skontrolujeme aj okolie komína. Či sa v blízkosti komína, pripadne pri kontrolných alebo čistiacich dvierkach nenachádzajú horľavé materiály alebo iné predmety brániace výkonu údržby a prevádzky.
 5. V prípade nedostatkov, upozorníme majiteľa a navrhneme riešenie.
 6. Po vyčistení komína vystavíme doklad o vykonaní revízie.

 

Starostlivosť, čistenie a údržba komínov je povinnosťou ktorá vyplýva z legislatívy SR , pretože komín je neoddeliteľnou súčasťou stavby a zanedbanie čistenia a udržiavanie komína, by mohlo mať fatálne následky na celú budovu alebo iný hmotný či nehmotný majetok.

Návrat hore