Kontaktujte nás
komtech.sk
Obhliadky a cenové ponuky na frézovanie a vložkovanie komínov ikona mobil komtech +421 914 706 703
Objednávky na čistenie a revízie komínov ikona mobil komtech +421 914 706 703
Objednávky na čistenie a revíziu plynových spotrebičov ikona mobil komtech +421 914 706 703
info@komtech.sk
Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ CREATIVE SAN, s.r.o. so sídlom Smreková 3094/15 Žilina, 010 07 IČO: 46961429 ako 
prevádzkovateľ webového sídla https://cizoltech.sk/ (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 905 200 601, emailom: izolacie@cizoltech.sk, osobne na adrese Žilinská cesta 559 Lietavská Lúčka 013 11, alebo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.komtech.sk/p/24/ochrana-osobnych-udajov.

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ 
CREATIVE SAN, s. r. o. 
Smreková 3094/15,
010 07 Žilina
IČO 46961429

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
Pri navštívení nášho webového sídla https://cizoltech.sk/ a pri využití možnosti vyplnenia kontaktného formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu:

Subjekt Typ služby
Websupport s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36421928
dodávateľ technológií a cloudových služieb

3. Účel spracúvania osobných údajov
V mene spoločnosti CREATIVE SAN, s.r.o. ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotného dodania služby – pri poskytovaní klientskej a produktovej podpory, alebo pri vybavovaní prípadne vzniknutých reklamácií. Účely spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:
• Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom 
online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby
• V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu - napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky
• Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom CREATIVE SAN, s.r.o. 
a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií s klientom, pri 
informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom osobnom doručovaní, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
• Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára
- Meno a priezvisko
- Adresa elektronickej pošty
- Telefónne číslo
• Údaje potrebné pre realizáciu objednávky
- Meno a priezvisko
- Adresa elektronickej pošty
- Adresa trvalého bydliska/sídla spoločnosti, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
- Telefónne číslo
• Fakturačné údaje
- Meno a priezvisko/názov spoločnosti
- Adresa trvalého bydliska/sídla spoločnosti, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie
- Číslo účtu / IBAN

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci 
plnenia záväzkov prevádzkovateľa CREATIVE SAN, s.r.o. voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom 
splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a 
fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových 
právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme 
uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou 
minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné 
údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli 
získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných 
produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky 

zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám 
dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov 
odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná 
lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, 
výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami 
vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich 
náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej 
osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané 
osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte 
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle

6. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním 
prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí 
tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú 
uvedené na tejto stránke.
• Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi 
osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
- Osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa: Žilinská cesta 559, Lietavská Lúčka 013 11;
- Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 905 200 601;
- Prostredníctvom elektronickej pošty: izolacie@cizoltech.sk;
- Písomne na adrese Prevádzkovateľa: CREATIVE SAN, s.r.o., Smreková 3094/15, Žilina 010 01;
Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej 
žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu 
tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, 
že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na 
okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám 
ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať 
ich opravu.
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz 
Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných 
údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, 
alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. 
Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete 
od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať 
napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a 
Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si 
uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov.
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy 
uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné 
údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude 
to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné 
uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci.
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe 
našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. 
Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené 
dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje 
zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, 
vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné 
údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. 
Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho 
obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je 
dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská 
republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas 
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, 
že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj 
odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou 
formou kontaktu.

9. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14 
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných 
údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli 
zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu 
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

10. Zabezpečenie webového sídla 
Webové sídlo https://cizoltech.sk/ používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov 
šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete 
a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené 
šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

11. Zásady používania súborov cookies
V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si 
vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho 
internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve 
webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako 
napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle 
obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie 
stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné 
preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na 
stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. 
Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa 
ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže. 
Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných KRIM, s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho 
internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov 
cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok 
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 
Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.


Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom 
a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ KRIM, 
s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, 
elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza 
k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej 
funkcionality a optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie 
môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. 
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na 
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení 
prispôsobiť vašim preferenciám cookies.


Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Android


Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich 
nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort© 2022 KOMTECH všetky práva vyhradené | Designed by KRIM TEAM | Created by dudik.net